Posts Tagged ‘Adat Lampung’

Akhlak yang yang baik dalam bermu’amalah dengan Allah Ta’ala mencakup tiga perkara:

  1. Menerima berita-Nya dengan cara membenarkannya

Dengan cara tidak boleh adanya keraguan pada diri manusia dengan mempercayai berita Allah Ta’ala karena berita dari Allah bersumber dari ilmu dan Dia adalah yang paling benar ucapanNya, sebagaimana Allah Ta’ala berfirman tentang diri-Nya:

“Siapakah yang lebih benar ucapannya daripada Allah?” (QS. An Nisaa’: 87). Konsekuensi dari membenarkan berita dari Allah adalah hendaknya manusia percaya kepada hal itu dan membelanya serta memperjuangkannya dengan tidak dimasuki oleh keraguan. (more…)