Posts Tagged ‘larangan riba’

– Muslim ideal hendaknya melakukan jual beli dengan memenuhi syarat dan rukunnya sehingga jual beli menjadi sah menurut hukum Allah, “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275)

– Senantiasa berusaha memenuhi semua akad, perjanjian, dan kesepakatan jual-beli, “Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu.” (QS. Al-Maidah: 1)

– Menguatkan bukti-bukti penjualan atau pembelian dengan nota atau tulisan, apalagi jika jual-beli tidak secara tunai.

– Bersikap ramah dan tidak berbelit-belit pada saat berjual beli. (more…)